เล็งปรับแผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นแผนระดับ 2 ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ

เล็งปรับแผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นแผนระดับ 2 ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ

การศึกษา เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า น..ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ ศธได้มีหนังสือเรียน นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้พิจารณามอบหมายให้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ปรับแผนการศึกษาแห่งชาติเป็นแผนระดับ 2 แล้ว สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เสนอต่อ ครมให้ความเห็นชอบให้มีแผน 3 ระดับ โดยไม่ได้จัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นแผนระดับ 2 ในทางปฏิบัติแผนการศึกษาแห่งชาติจึงถูกจัดไปเป็นแผนระดับ 3 เทียบเท่ากับแผนระดับหน่วยงาน 

การศึกษาไทย

นายอรรถพลกล่าวต่อว่า เมื่อได้ใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ มาแล้วในช่วงที่ 2-3 ปีที่ผ่านมาพบว่า ส่งผลต่อการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ เนื่องจากหน่วยงานมักจะยึดแผนของหน่วยงานเป็นแผนหลักที่จะขับเคลื่อนและอาจไม่เชื่อมโยงกับแผนการศึกษาแห่งชาติ แม้จะเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แต่อาจไม่ได้มีการดำเนินงานในประเด็นที่ลึก เนื่องจากแผนการศึกษาแห่งชาติ มีรายละเอียดที่พุ่งเป้าการพัฒนาการศึกษาที่ลงลึกมากกว่าแผนระดับ 1 อีกทั้ง แผนการศึกษาเห่งชาติมีความสำคัญอย่างมาก กล่าวคือ 1.เป็นแผนเดียวที่ถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยกำหนดไว้ในมาตรา 54 วรรค 3 ซึ่งการมุ่งเน้นขับเคลื่อนให้บรรลุแผนการศึกษาแห่งชาติจึงเป็นการแสดงถึงเจตจำนงที่จะดำเนินการในรัฐธรรมนูญด้วย 2.แม้จะใช้ชื่อว่าแผนการศึกษาแห่งชาติ แต่ในทางปฏิบัติเป็นแผนข้าม sectors ที่เชื่อมโยงทั้งภาคการศึกษา แรงงาน และภาคส่วนอื่นๆ ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับก่อนหน้านี้ เช่น ฉบับที่ 11 ก็เคยกล่าวถึงการมุ่งเน้นให้การพัฒนาคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ด้วยเป็นฐานในการพัฒนาทุก Sectors และ 3.มีหน่วยงานที่จัดการศึกษาที่ต้องยึดแผนการศึกษาเป็นแม่บทในการขับเคลื่อนตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมากกว่า 12 กระทรวง

เรื่องนี้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จะได้ประสานกับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป ผมในฐานะปลัด ศธเห็นว่าเรื่องนี้มีความสำคัญอย่างมาก เพราะการยกระดับแผนการศึกษาแห่งชาติเป็นแผนระดับ 2 จะช่วยให้การขับเคลื่อนแผนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และหวังว่าสภาพัฒน์จะพิจารณาดำเนินการโดยเร็ว เนื่องจากเป็นการดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญที่เป็นรูปธรรม” นายอรรถพลกล่าว 

เรื่องนี้ถูกเขียนใน การศึกษา และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร